Pages Menu
Categories Menu

Franszyza redukcyjna

Franszyza redukcyjna

Ubezpieczenia: Franszyza redukcyjna

Jako franszyzę redukcyjną rozumie się określony pułap finansowy, konkretną kwotę, która przy wypłacaniu odszkodowania jest każdorazowo potrącana. Dlatego też mówi się o pojęciu franszyzy redukcyjnej, czyli pomniejszonej sumie pieniężnej. Nierzadko określa się ten rodzaj zjawiska ubezpieczeniowego także jako swego rodzaju udział własny.

Franszyza redukcyjna

Jest to kwota, jaka może być definiowana w stałej sumie złotowej albo szacowana jest w procentach od wartości szkody. Jeżeli natomiast dojdzie do wyrządzenia ubezpieczonemu danej szkody, lecz wyceniona wartość owej szkody nie przewyższy pułapu franszyzy integralnej odszkodowanie nie będzie wypłacane przez towarzystwo ubezpieczeniowe. W najprostszym rozumieniu prezentuje się to następująco – jeżeli klient ma polisę z franszyzą redukcyjną na wysokość 1000 zł, to w momencie, gdy dozna on szkody, jaka będzie wyceniona na sumę niższą niż owe 1000 zł, nie otrzyma żadnej wypłaty.

Kiedy przekroczy ten pułap, to uzyska to, co jest ponad owe 1000 zł . I tak powiedzmy szkodę poniesioną przez ubezpieczającego się oszacowano wartością na 1500 zł, więc klient towarzystwa ubezpieczeniowego może liczyć na sumę pieniężną w wysokości 500 zł, a więc kwotę, która została zredukowana o sumę franszyzy redukcyjnej.

– autor artykułu