Pages Menu
Categories Menu

Franszyza integralna

Franszyza integralna

Ubezpieczenia: Franszyza integralna

Jako franszyzę integralną rozumie się wysokość kwoty, na wypłatę której towarzystwo ubezpieczeniowe już nie wypłaci nam odszkodowania w momencie, kiedy wystąpi określona szkoda. Natomiast na uzyskanie rekompensaty w postaci wypłaty odszkodowania można liczyć w momencie, gdy wartość poniesionych strat na skutek szkody będzie przekraczała franszyzę integralną.

Po co jednak tak na dobrą sprawę franszyza integralna w ogóle funkcjonuje? Otóż ubezpieczyciele w firmach czy specjalnych towarzystwach stosują franszyzę integralną po to, żeby móc uniknąć sytuacji, iż pojawia się masa postępowań likwidacyjnych jakie będą wiązały się z drobnymi sumami pieniężnymi. I tak przykładowo, w praktyce polega http://przygotowaniemotoryczne.com to na tym, że jeżeli klient ma zapis w umowie ubezpieczeniowej dotyczący franszyzy integralnej na poziomie na przykład 1000 zł, to oznacza, że gdy dojdzie do wyrządzenia szkody, ale jej wartość nie będzie wyższa czy równa 1000 zł wyżej wymienionych, nie uzyska żadnej rekompensaty.

www.subtex.pl/druk-sublimacyjny/
– autor artykułu